2008-06-28_Baker City Fire Dept_289_6_7_HDR-12008-06-28_Baker City Fire Dept_289_6_7_HDR-22008-06-28_Baker City Fire Dept_289_6_7_HDR-3-22008-06-28_Baker City Fire Dept_289_6_7_HDR-32009-01-29_IMG_10762009-07-18_Scott Kelby Photo Walk - Day_149_50_51_22010-07-24_Scott Kelby Photo Walk 2010 Day Walk_166_7_82010-07-24_Scott Kelby Photo Walk 2010 Night Walk_110-1_1-1_2-12010-08-19_IMG_10302010-08-26_IMG_2084-32010-08-26_IMG_43162010-08-26_IMG_50312011-01-31_Red & Green_019IMG_02232007_0279IMG_02232007_0310